Er det en god idé at bruge affaldsskakte til madaffald?

Affaldsskakte er et udbredt fænomen i etageejendomme, hvor de primært benyttes til restaffald. Det gør det nemt for borgerne at skille sig af med restaffald, men samtidig relativt mere besværligt at skille sig af med andre affaldsfraktioner, som ikke må komme i skakten. 

 

Her kommer madaffald ind i billedet. Vi ved, at mange borgere oplever læk og lugtgener i forbindelse med madaffald, hvorfor de gerne vil skille sig af med det hurtigt og hyppigt. Og derfor ender madaffaldet ofte blandt restaffaldet. 

 

Med andre ord er der et uudforsket potentiale i ikke bare at benytte affaldsskakte til restaffald, men også til madaffald. Men er det virkelig en god idé? Hvad med arbejdsmiljø og fejlsortering? Det har vi i efteråret 2021 hjulpet Københavns Kommune med at blive klogere på ved at dykke ned i fire ejendomme med affaldsskakte, som både bruges til mad- og restaffald.

 

Desuden er der et stort potentiale for udsortering af mere madaffald fra restaffaldet.

 

 

Med formålet om at undersøge fordele og ulemper ved at bruge affaldsskakte til madaffald har vi både undersøgt borgernes og driftpersonalets oplevelser. Derudover har vi undersøgt hvordan organiseringen og administrationen foregår, når en affaldsskakt bruges til madaffald.

 

Fire antropologiske casestudier
Den kvalitative undersøgelse bygger på fire casestudier af ejendomme med affaldsskakte til madaffald. Vi har besøgt hver ejendom og set, hvordan skaktsystemerne fungerer og hvordan affaldsrummene er indrettet. Vi har interviewet i alt 17 beboere i deres hjem, og set dem benytte skakten. Vi har desuden interviewet bestyrelsesmedlemmer og driftspersonale for at få et fyldestgørende billede af, de fordele og ulemper, som det medfører, at benytte affaldsskakte til madaffald. Desuden har vi lavet stikprøver i affaldscontainere for at undersøge mængden af fejlsortering i de enkelte cases. 

 

En potentielt effektiv, men dyr og besværlig løsning
Undersøgelsen tyder på, at skakte til madaffald rummer et klart potentiale for udsortering af mere madaffald fra restaffaldet, idet beboerne gerne vil skille sig af med madaffaldet ofte og hurtigt. En klar fordel ved madaffaldskakte er en stor tilfredshed blandt beboerne, som nyder godt af den nemme løsning og ikke kan forestille sig en bedre løsning. Løsningen kan dog være dyr i både etablering og drift, og i nogle ejendomme vil det kræve en større ombygning at skabe gode arbejdsforhold. I afvejningen af fordele og ulemper er det vigtigt af have for øje, at der kan være andre udfordringer forbundet med at genåbne lukkede skakte, som denne undersøgelse ikke er kommet omkring. Hvorvidt det er en god eller dårlig idé vil derfor kræve yderligere undersøgelser og forsøg. 

 

 

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med affaldssortering mere generelt? Så ring til projektleder Sofie Martine Dideriksen (+45 29 21 80 98) eller partner og medstifter, Hanne Hjorth (+45 81 52 32 81). 

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

 

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt