Borgerundersøgelse forud for affalds- og ressourceplan i Silkeborg

Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning er i gang med at udvikle en ny affalds- og ressourceplan. For at ramme silkeborgenserne bedst muligt, vil de gerne vide, hvad borgerne mener om den nuværende affaldsløsning. Hvad er de tilfredse med, og hvor er der potentiale for forbedringer? Det har vi hjulpet dem med at blive klogere på.

 

 

Måling af tilfredshed - kvantitativt og kvalitativt

Vi har gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 20.000 borgere i Silkeborg kommune med spørgsmål om adfærd, holdning samt viden til affaldssortering ved husstanden og på genbrugspladserne. Vi spurgte desuden ind til deres oplevelse af kommunikationen på affaldsområdet. Samlet har dette været med til at tegne et billede af, hvad der fungerer på affaldsområdet, og hvor der er forbedringspotentiale i den kommende affalds- og ressourceplanen. 

 

Foruden den kvantitative undersøgelse, har borgerne haft mulighed for at skrive kommentarer i spørgeskemaet. Det har hele 9.500 borgere benyttet sig af. Og vi har analyseret et tilfældigt udsnit af dem for at supplere undersøgelsen med kvalitative indsigter.  

 

Stor tilfredshed, men også udfordringer

Undersøgelsen har vist, at der generelt er stor tilfredshed med den nuværende ordning. Hele 78 % har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse med ordningen ved husstanden, og at genbrugspladserne besøges hyppigt. Men tilfredsheden varierer på tværs af alder. De ældre borgere er generelt mere tilfredse, og de mener i højere grad at have den nødvendige viden om affaldssortering end de unge. 

 

På tværs af alder giver borgerne udtryk for, at den største udfordring er pladsmangel i forbindelse med sortering. Dette er både i forhold til sortering i hjemmet, og at borgerne mangler flere beholdere til at sortere i flere fraktioner uden for hjemmet. 

 

På baggrund af rapporten har vi udarbejdet 12 anbefalinger til affaldssorteringen ved hjemmet og på genbrugspladserne. De skal hjælpe Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning i arbejdet med en ny affalds- og ressourceplan og til at sikre en succesfuld udrulning af nye fraktioner, mere genbrug og reparation samt borgerrettet viden og kommunikation. 

 

Læs et udsnit af rapporten

Læs mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside, hvor du også kan finde en forkortet version af rapporten.

 

Vil du høre mere?

... om det konkrete projekt eller vores arbejde med borgerinddragelse i affald- og ressourceplaner generelt? Så kontakt projektleder og adfærdskonsulent Ninna Thorup (+45 28 93 54 20) eller partner og medstifter, Kristoffer Ravnbøl (+45 28 11 75 96).

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

 

Læs mere om vores arbejde med verdensmålene her.